Học sinh trường tham gia thi giao lưu văn nghệ cụm số 3